Terms of service

Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopwaarden hebben betrekking op alle aankopen bij Original Mocros.

 1. Algemeen
  Door bij Original Mocros een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Original Mocros akkoord gaat. Original Mocros heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Original Mocros hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Original Mocros aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Original Mocros worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Original Mocros heeft verstrekt.
 2. Toepasselijkheid
  1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Original Mocros zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  2. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Original Mocros is ingestemd.
  3. Door het gebruik van de internetsite van Original Mocros en/of accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Original Mocros worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Original Mocros ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
  6. Original Mocros behoudt zich het zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
 3. Overeenkomsten
  1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Original Mocros. Original Mocros is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Original Mocros dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
  2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
  3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website www.originalmocros.com of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Original Mocros garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto's en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 4. Prijzen / Aanbiedingen
  1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.
  2. Alle aanbiedingen van Original Mocros zijn vrijblijvend en Original Mocros behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
  4. Original Mocros aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat het een fout betreft, heeft Original Mocros het recht de bestelling te weigeren.
 5. Betaling
  1. Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL en Paypall betaald worden.
  2. Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Original Mocros staat.
  3. Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft.
 6. Bijdrage bezorgkosten.
  Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van het aantal bestelde producten. Bij een bestelling van één Original Mocros betaalt u € 2,95 bezorgkosten, bij twee of meer Original Mocros producten betaalt u € 0,-, bezorgkosten.
 7. Retourzendingen.
  U heeft het recht een bestelling binnen 14 dagen na ontvangst inclusief factuur te retourneren. Voorafgaand aan de retourzending dient u ons hiervan in te lichten op het e-mail adres: info@originalmocros.com

  De retourzending dient aan het volgende te voldoen:
 • De artikelen moeten ongebruikt zijn.
 • De artikelen moeten in de originele verpakking zitten.
 • De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden incl. labels, stickers en andere zaken bijgesloten.
 • U dient de retourzending aan te melden bij info@originalmocros.com
 • Na het aanmelden van uw retour ontvangt u een retourformulier dat meegestuurd dient te worden met het te retourneren product. 
 1. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening.
  2. Niet aangemelde retouren via info@originalmocros.com zullen niet in behandeling genomen worden. 
  3. Wanneer er na beoordeling van de leverancier of Original Mocros, sprake is van een leveringsfout zullen de verzendkosten door Original Mocros betaald worden. Dit bedrag wordt teruggestort na ontvangst van de artikelen. Wij streven er naar om het aankoop bedrag (exclusief verzendkosten) binnen 7 werkdagen, maar uiterlijk 30 werkdagen, terug te storten op uw rekening.

 2. Omruilen
  U heeft het recht een bestelling binnen 14 dagen na aflevering inclusief factuur te retourneren en om te ruilen. Voorafgaand aan uw retourzending dient u ons hiervan in te lichten op het e-mail adres: info@originalmocros.com

  De zending dient aan het volgende te voldoen:
 • De artikelen moeten ongebruikt zijn
 • De artikelen moeten in de originele verpakking zitten
 • De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden incl. labels, stickers en andere zaken die erbij zitten.
 • U dient de retourzending aan te melden bij info@originalmocros.com
 • Na het aanmelden van uw retour ontvangt u een retourformulier dat meegestuurd dient te worden met het te retourneren product.
 1. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening. 
  2. Niet aangemelde retouren via info@originalmocros.com zullen niet in behandeling genomen worden. 
  3. Wanneer er na beoordeling van de leverancier of Original Mocros, sprake is van een fabricage- of leveringsfout zullen de verzendkosten door Original Mocros betaald worden. Dit bedrag wordt teruggestort na ontvangst van de artikelen. 

Voor het opnieuw versturen van uw bestelling, zijn echter wel kosten verbonden voor het extra transport. Original Mocros zal deze extra transportkosten terug vragen van de koper tot een maximum bedrag van € 5,- (vijf Euro). Het omgeruilde product wordt naar u retour gezonden nadat het bedrag is ontvangen op rekeningnummer: 

1584.68023
IBAN: NL41 RABO 0158468023
BIC: RABONL2U
T.n.v: Original Mocros
Vermeld hierbij altijd uw bestelnummer.

 1. Levering
  1. De door Original Mocros opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
  2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 
  3. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 
  4. De levertijd is afhankelijk van de door u gekozen artikelen. Een deel van ons assortiment is direct uit voorraad leverbaar. Echter vanwege ons diverse assortiment en de ‘custom made’ mogelijkheid, kan het zijn dat een deel van de artikelen nog gehaakt moet worden. Indien het bestelde product voorradig is streven wij er naar uw bestelling binnen 7 werkdagen naar u op te sturen.  
  5. Het kan voorkomen dat Original Mocros een bepaald artikel niet direct kan leveren. Wij brengen u per e-mail hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorg daarom dat u bij het aanmaken van uw bestelling een juist e-mailadres vermeldt en deze regelmatig controleert. Original Mocros houdt uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. 
  6. Indien u een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt omdat de oorspronkelijk bestelde goederen niet beschikbaar zijn of op basis van het herroepingrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertigdagen terugbetaling plaatsvinden. 
  7. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. Original Mocros is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies, schade, kosten voortvloeiend uit een eventueel laattijdige levering. 
  8. Bestelling buiten Nederland hebben andere kosten.
  9. De bestelling wordt door Original Mocros in samenwerking met PostNL bij u afgeleverd.  
  10. Original Mocros verstuurt geen bestellingen naar postbusadressen. 
 2. Eigendomsvoorbehoud
  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Original Mocros verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 3. Elektronische communicatie en bewijs
  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Original Mocros (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Original Mocros niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Original Mocros.

  De administratie van Original Mocros geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 4. Overmacht
  1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Original Mocros in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Original Mocros gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Original Mocros kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  3. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 5. Afkoelingsperiode
  1. De consument koper kan binnen 14 dagen na ontvangst van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroeping recht uitoefenen, 'Custom Made' producten uitgesloten. Alleen wanneer het product in de verpakking originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeerd, kan er na overleg met Original Mocros, aanspraak worden gemaakt op de tevredenheidsgarantie.
  2. Original Mocros is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
  3. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening van de koper.
  4. Indien de consument koper zijn goederen heeft geretourneerd, dan draagt Original Mocros er zorg voor, dat de terugbetaling binnen 30 dagen geschied.
 6. Garantie
  1. Original Mocros geeft u 14 dagen garantie op het aangekochte product. Mocht u na deze termijn enige problemen ondervinden met het product, dan raden wij aan dit terug te sturen. Original Mocros beoordeelt vervolgens of er alsnog garantie verstrekt kan worden.
  2. Original Mocros is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
  3. Indien Original Mocros om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
  4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen
 • indier er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Original Mocros of de fabrikant zijn verricht;
 • indien de orginele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 1. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlening van de garantietermijn met zich mee.
  6. Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten doorberekend aan de klant.
  7. De koper is gehouden Original Mocros te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Original Mocros zouden kunnen doen gelde, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
  8. Het is mogelijk dat Original Mocros op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Original Mocros is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 2. Persoonsgegevens
  1. Original Mocros zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
  2. Original Mocros neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
 3. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Original Mocros of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Aanvragen voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van Original Mocros zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:

Original Mocros
Rigakade 10
1013 BC Amsterdam

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Original Mocros gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan:

Original Mocros
Rigakade 10
1013 BC Amsterdam 
KVKnr. 51241048